Uchwała w sprawie krytego basenu częściowo nieważna

8 grudnia 2017 r. do tutejszego organu wpłynęła uchwała nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Gen. Sikorskiego i Moniuszki. 19 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie nadzorcze.

Wojewoda Opolski 29 grudnia 2017 roku wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

1) § 2 ust. 1 pkt 11 w zakresie słów (cyt.) „obiekty małej architektury”;

2) § 5 pkt 2 w zakresie słów (cyt.) „ogrodzeń i małej architektury”;

3) § 14 pkt 2 w zakresie słów (cyt.) „obiekty małej architektury”.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, materię z zakresu zasad i sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane reguluje odrębna od uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała. Natomiast przedmiotowa uchwała wprowadza zasady sytuowania ww. obiektów czym naruszony został ww. art. 37a ust. 1 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – poinformowała Martyna Kolemba, Rzecznik Prasowy Wojewody Opolskiego

Nie będzie to jednak miało wpływu na zasadniczą część uchwały dotycząca krytego basenu.