500+ – od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +” na nowy okres zasiłkowy.

Prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie,
w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca
nowego okresu. W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Od 1 sierpnia 2017 r. wejdą również w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Zmiany dotyczyć będą ponadto osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka, opiekę naprzemienną oraz pobierających dodatki do zasiłków rodzinnych w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

Post Author: redakcja